Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 22 2014

blackgold
7281 4fdf
Reposted fromchceuciec chceuciec viapiepszoty piepszoty
blackgold
7952 959e
Comfort zone.
Reposted frombitchcraft bitchcraft viarzuk rzuk
blackgold
Ladies, have a nice day:
Reposted fromapatia apatia viapiepszoty piepszoty
blackgold
Śniłem dziś o Tobie i o tym, że nie boję się świata.
— J. Podsiadło
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viapiepszoty piepszoty
blackgold
- Tak bardzo go kochasz?
- Kocham - odparła bez wahania.
- O rany - westchnąłem i dopiłem piwo.
- Wspaniale musi być kogoś kochać z taką pewnością.
— Haruki Murakami
Reposted fromte-quiero te-quiero viapiepszoty piepszoty

June 21 2014

blackgold
4980 785d
Reposted fromLaterLaterLater LaterLaterLater via169cm 169cm
blackgold
5870 35c9
Reposted fromPastel-Pale Pastel-Pale via169cm 169cm
6541 96ab
Reposted fromdeviate deviate via169cm 169cm
blackgold
Tak wiele rąk na świecie a ja chcę trzymać tylko twoją.
Reposted fromsilla silla via169cm 169cm
blackgold
W prawdziwej przyjaźni nie chodzi  o to, żeby być nierozłącznym, tylko o to, żeby rozłąka nic nie zmieniała.
— znalezione, zapomniane
Reposted frompiepszoty piepszoty via169cm 169cm
blackgold
Przecież jesteśmy poważnymi ludźmi. Trzeba było zdruzgotać się alkoholem. Poruchać. Zrzygać w żywopłot. Sukcesy się celebruje, zwłaszcza te zdobyte ciężką pracą
— Żulczyk
Reposted frompaasiak paasiak viajakubzulczyk jakubzulczyk

June 05 2014

blackgold
Mężczyzna musi zrobić pierwszy krok. Ja mogę zrobić tysiąc kolejnych, ale On musi pokazać, że warto
Reposted fromojkomena ojkomena viajakubzulczyk jakubzulczyk

May 16 2014

blackgold
9381 660f 500
blackgold
0611 2140
Reposted fromkarahippie karahippie viakaloryfer kaloryfer
blackgold
0284 3bdc
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk
blackgold
Jesteśmy sterowani lękiem.
— Żulczyk
Reposted fromchained chained viajakubzulczyk jakubzulczyk

May 15 2014

blackgold
7250 f4aa
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viaDOBRADUPA DOBRADUPA
blackgold
5939 67d0
Reposted fromprettyboys prettyboys viaDOBRADUPA DOBRADUPA
8609 e96c 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viaDOBRADUPA DOBRADUPA
blackgold
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl